Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. AŽ 5. ROČNÍKU

ZŠ Krouna - Od pondělí 25.5.2020 bude umožněna přítomnost žáků 1. až 5. ročníku ve škole.

 

Níže uvedené informace a pokyny vycházejí z podmínek platných ke dni 10.5.2020. Je proto možné, že se některé věci ještě změní v závislosti na rozhodnutí vlády nebo MŠMT.

 

Výuka bude probíhat ve skupinách nejvýše 15 žáků každý pracovní den v rozsahu podle standardního rozvrhu hodin (tj. začátek vyučování bude v 7.30, konec podle běžného rozvrhu). Výjimkou bude 5. ročník, který nebude ve čtvrtek mít odpolední vyučování a výuku bude každý den končit ve 12.00 hodin.

 

Po dopoledním bloku bude následovat oběd ve školní jídelně (podrobněji níže) a poté pro zájemce z řad žáků 1. až 3. ročníku odpolední pobyt ve škole do 15.00 hodin ve stejných skupinách jako dopoledne nahrazující školní družinu. Je nicméně možné, že se nám podaří odpolední dohled zajistit i pro žáky 4. ročníku, ale vzhledem k zákazu míchat žáky z různých skupin a s ohledem na počet žáků v I. a ve II. třídě a skutečnost, že neznáme počty dětí, které se do školy vrátí, je odpolední dohled pro čtvrťáky v tuto chvíli s otazníkem. Personálně jsme schopni pokrýt 4 odpolední skupiny, ale s ohledem na počet žáků ve II. třídě je možné, že všechny budou využity pro žáky 1. až 3. ročníku (byť je možné, že v nich bude jen pár dětí, ale bohužel k nim nebudeme moci děti z jiných skupin přidat). Pro žáky 5. ročníku odpolední dohled určitě zajištěn nebude.

 

Postup přihlašování dětí k docházce do školy

 

Zákonný zástupce žáka 1. stupně je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 17. 5. 2020, a to e-mailem na adresu třídního učitele dítěte s uvedením jména a příjmení dítěte. Přehled e-mailových adres učitelů najdete zde.

 

Vzor:

 

Jméno a příjmení žáka: ..................

Třída: ...................

Mám zájem o docházku dítěte do školy od 25.5.2020, ANO - NE

Mám zájem o odpolední dohled od 25.5.2020, ANO - NE

 

V případě, že zákonný zástupce dítěte nebude do uvedeného termínu nijak reagovat,  bude to znamenat, že dítě nebude k docházce přihlášeno. Účast je dobrovolná, přihlášením se k docházce však začíná podléhat běžnému režimu povinnosti omlouvat včas neúčast dítěte ve výuce. Pozdější přihlášení žáka do skupiny nebude možné. Nepřihlášenému žákovi nebude umožněn vstup do školy.

 

Současně s vyjádřením zájmu o docházku dítěte do školy uveďte v případě žáka 1. až 4.  ročníku i případný zájem o odpolední dohled  (u čtvrťáků pro případ, že by jim bylo možné 1 skupinu vyčlenit). Nebude-li v "přihlášce" k docházce zájem od odpolední dohled uveden, bude to znamenat, že o něj nemáte zájem. Pozdější přihlášení dítěte k odpolednímu dohledu bude sice možné, ale bude záležet na tom, zda v příslušné skupině bude nebo nebude volné místo. K odpolednímu dohledu se mohou přihlásit pouze žáci, kteří běžně chodili do ŠD.

 

Postup rozdělování žáků do skupin

 

bude vytvořeno 6 skupin po nejvýše 15 dětech;

 

děti budou zařazovány do skupin podle ročníků v pořadí dle došlých "přihlášek" až do naplnění kapacity příslušné "třídní" skupiny;

 

děti, které budou přihlášeny po naplnění kapacity, budou zařazovány do šesté skupiny; je však možné, že počty žáků v jednotlivých skupinách umožní i zařazení dítěte do věkově bližší skupiny;

 

o tom, do které skupiny je dítě zařazeno, ve které učebně a s jakým pedagogem bude probíhat dopolední a odpolední  program bude zákonné zástupce informovat e-mailem třídní učitel nejpozději 22.5.2020

 

Příchod do školy

 

Při prvním příchodu do školy je žák povinen odevzdat zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení a seznámení - ke stažení zde. Žáci i jejich zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s pokyny vydanými MŠMT - ke stažení zde.

 

Škola bude pro žáky otevřena od 6.30 hodin. V době od 6.30 do 7.00 budou žáci samostatně používat dezinfekci umístěnou ve vchodu do školy; od 7.00 bude u vchodu pracovník školy, který bude dětem dezinfikovat ruce. Do 7.10 se budou žáci po příchodu zdržovat v šatně a budou dbát na dodržování rozestupů 2 m, od 7.10 se budou žáci ihned po přezutí průběžně samostatně přesunovat do příslušných učeben. Během veškerých pohybů po škole budou děti mezi sebou dodržovat rozestupy 2 m a ve společných prostorách budou nosit roušky.

 

Vstup jakýchkoliv dalších osob do školy za účelem doprovodu dítěte nebo jeho vyzvednutí nebude možný.

 

Roušky

 

V případě pouze dopoledního pobytu ve škole musí být žák vybaven nejméně 2 rouškami a sáčkem na jejich uložení. Sáček i roušky dětem zřetelně označte jménem a příjmením dítěte, poztrácené nepodepsané roušky budeme ihned likvidovat.

 

V případě odpoledního pobytu musí být dítě vybaveno nejméně 3 rouškami a nejméně 2 sáčky (1 na čisté roušky a 1 na použité roušky) – roušky i oba sáčky dětem opět zřetelně označte jménem a příjmením dítěte. Vybavte prosím děti rouškami na gumičky, které jdou snadno nasadit i sundat a zvládnou to i malé děti samostatně.

 

Prezenční a dálková výuka

 

Prezenční výuka žáků bude probíhat více méně podle běžného rozvrhu s následujícími výjimkami:

 

nebude probíhat výuka Tv; hodiny budou dle průběžných pokynů jednotlivých vyučujících disponibilně využívány pro výuku hlavních předmětů;

 

také některé hodiny předmětů výchovného zaměření mohou být dle průběžných pokynů jednotlivých vyučujících disponibilně využívány pro výuku hlavních předmětů;

 

výuka předmětů, které v příslušné třídě vyučují učitelé 2. stupně (např. některé hodiny Aj nebo Hv), bude i nadále plně probíhat dálkově, hodiny těchto předmětů v rozvrhu budou dle průběžných pokynů jednotlivých vyučujících disponibilně využívány pro výuku jiných předmětů;

 

přestávky budou organizovány tak, aby se žáci jednotlivých skupin vůbec nebo zcela minimálně potkávali

 

Dálková výuka žáků, kteří nebudou docházet do školy, přejde do režimu "jako když je dítě nemocné". Zákonný zástupce si bude muset domluvit s učitelem způsob předávání informací o tom, jaké učivo je potřeba s žákem doma dodělat. Výuka předmětů, které v příslušné třídě vyučují učitelé 2. stupně (např. některé hodiny Aj nebo Hv), bude i nadále probíhat v plném rozsahu dálkově.

 

Stravování

 

školní stravování bude poskytováno po jednotlivých skupinách tak, aby se skupiny u výdeje nepromíchávaly, u stolů budou žáci sedět nejvýše po dvou a budou dbát na patřičné rozestupy;

 

během celého pobytu ve školní jídelně budou žáci mít roušku s výjimkou konzumace stravy; během ní si roušku uloží do sáčku (není možné, aby se použité roušky povaly po stolech, židlích nebo po tácech);

 

žáci, kteří se nebudou stravovat, ale budou zůstávat ve škole na odpolední dohled, počkají na svou skupinu na místě určeném vyučujícím;

 

přihlásit děti ke stravování je potřeba nejpozději do 19.5.2020, protože školní jídelna potřebuje vědět alespoň přibližný počet strávníků kvůli objednávání surovin; přihlášení ke stravování proveďte mailem na adresu jídelna@zskrouna.cz nebo telefonicky (469 341 135);

 

běžné přihlášky a odhlášky budou následně v obvyklém režimu;

 

jídelna bude zpočátku vařit pouze jeden druh jídla; v dalších týdnech pak předpokládáme postupný návrat k obvyklému režimu (út, st, čt výběr ze 2 druhů).

 

Odpolední dohled

 

přihlašování je popsáno v části  "Postup přihlašování dětí k docházce do školy" výše;

 

pokud se doba odpoledního pobytu dítěte ve škole nebo osoby vyzvedávající dítě ze školy budou lišit od údajů v řádné přihlášce do ŠD, je potřeba změny uvést současně s přihláškou;

 

Žádné zájmové aktivity (kroužky, knihovna, atd.) probíhat nebudou.

 

Úklid a dezinfekce prostor školy bude probíhat v souladu s metodikou MŠMT a standardy naší školy. Po dobu pobytu žáků ve škole jsou žáci povinni se řídit školním řádem a pokyny zaměstnanců školy.

 

Sledujte také pravidelně webové stránky školy, kde budeme zveřejňovat případná doplnění a aktualizace výše uvedených informací.

 

Případné dotazy adresujte mailem na adresu reditel@zskrouna.cz.

 

Mgr. Kyncl Josef, ředitel školy

 

Kušta Michal

 

 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.